×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
TAMAMLANMIŞ TEZLER
TAMAMLANMIŞ TEZLER

  T.C.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tamamlanmış Tezler

SIRA NO

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

TEZ KONUSU

TEZ YILI

1.        

PINAR MORTAŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Turizmi Amacıyla Gelenlerin Memnuniyet Düzeyleri: Kayseri İli Örneği

2021

2.        

MEMİŞ KARACA

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Personelinin Performans Değerlendirmesine Yönelik Model Önerisi

2021

3.        

DİLARA DEMİR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Y.L)

İşe Alım Sürecinde Kullanılan Yapay Zeka Teknolojilerinin ve Yöneticilerin Bu Konudaki Algılarının Tespiti: Türkiye’de Bir Uygulama

2021

4.        

AYŞE TUĞBA YILDIZ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık İşletmelerinde Etik Liderliğin Dile Getirme Davranışları Aracılığıyla İş Performansına Etkisi: Örgütsel Aidiyetin Aracı Rolü

2021

5.        

ŞEYMA BAYIR

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kayseri’de Bulunan Özel Hastanelerde Bir Araştırma

2021

6.        

SERDAR DOĞRU

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Y.L)

Zina Hattinde Hanefi Mezhebi Kurucu İmamlarını İçtihat Farklılıkları.

2021

7.        

SELDA KAÇİK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Y.L)

Esnek Çalışma Uygulamalarının Çalışanların İş Yaşam Dengesi, İş Tatmini ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi

2021

8.        

BETÜL COŞKUN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ (Y.L)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği

2021

9.        

ALİ OSMAN ASLAN

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Duygusal Zekâ ve Stres Yönetimi Arasındaki İlişki: Kayseri Kamu ve Özel Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2021

10.    

ABDULLAH AYDOĞDU

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Diyabet Hastalarının Güçlendirilmesi ile Özyeterlilikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

2021

11.    

SAKİNE ŞAKAR

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hastanelerde Örgüt İkliminin Çalışan Güvenliği İle Arasındaki İlişkisi

2021

12.    

PINAR TUĞBA DEĞİRMENCİOĞLU

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Harcamalarının Finansmanında Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Rolü: Üniversite Çalışanlarının Üzerine Bir Uygulama

2021

13.    

İBRAHİM TOPAKTAŞ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Tutumları: Kayseri İli Örneği

 

2021

14.    

ÜMRAN BULUT

 

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

 

Bankalarda Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı Üzerine Bir Uygulama

 

2021

15.    

SUNA ATILGAN

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hastanelerde Hasta Mahremiyetine Yönelik Hasta Veri Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla

2020

16.    

İREM BİNİCİ

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

Türkiye’de Serbest Bölgelere Uygulanan Teşvikler ve Teşviklerin Değerlendirilmesi: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

2020

17.    

EMRE ARSLAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Menkul Kıymet Portföy Yatırımlarında Davranışsal Finans Yönteminin Kullanılması: Kayseri İli Örneği

2020

18.    

BUKET KAYA

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Kayseri Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Düzeyinin Duygusal Emek Üzerine Etkisinin

2020

19.    

ZÜHAL KINIŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Çalışanlarının Finansal İyi Hal Durumlarının İş Performansına Etkisinin İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

2020

20.    

TÜLİN FİLİK

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Tıbbi Sekreterlerde Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin Elektronik Sağlık Kayıtlarının Güvenlik ve Mahremiyet Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi.

2020

21.    

ALİ YILDIRIM

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Döviz Kurundaki Dalgalanmalar İle Türkiye’deki Üretimin İncelenmesi: BİST İmalat Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama

2020

22.    

FATİH DENİZLİ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Medikal Sağlık Turizmi Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

2020

23.    

BİLAL İNCEDAĞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Yönetim Algısı ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği.

2020

24.    

EMRE GÜNEŞ

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kayseri ve Sivas İli Örneği

2019

25.    

SEÇKİN AKGÜL

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Muhasebe Dersi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin Adli Muhasebe Kavramına İlişkin Farkındalığı: Kayseri İli Örneği”

2019

26.    

ÜMİT NUSRET SALMAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Sağlık Kurumlarında Stokların Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi: Özel Hastane İşletmesi Örneği

2019

27.    

HASAN MURAT AKDENİZ

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Şeker Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulamalarının Karşılaştırılması: Kayseri ve Afyon Örneği”

2019

28.    

ESRA DURAK

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Bir Manipülasyon Aracı Olarak Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama

2019

29.    

LEYLA ÜNEN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

Adli Muhasebecilik Mesleği ve Farkındalığı: Kayseri’de Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

2019

30.    

GAMZE GÜL

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkileri: 2003-2017 Türkiye Örneği

2019

31.    

NADİDE ŞAHİN

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK (Y.L)

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”

2019

32.    

CEYHAN ÖZER

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

"Adli Muhasebecilik Mesleği ve Kayseri'deki Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Algısı Üzerine Bir Araştırma"

2019

33.    

SEMİH ERDOĞAN

MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ

“Futbol Kulüplerinin Transfer Açıklamalarının Hissi Senedi Getirisine Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”

2019