×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Tamamlanmış Tezler
Tamamlanmış Tezler

  T.C.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

 Tamamlanmış Tezler 

SIRA NO

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

TEZ KONUSU

TEZ YILI

UMUT BABAYİĞİT

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L)

Farklı Ağ Topolojilerinden Güvenlik Duvarı Kurallarının Bilgi Güvenliği Ve Performans Üzerine Etkisi

2022

SERDAR SENCER

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Y.L)

Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kayseri Tekstil Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma

2022

TAHA ZEKİ KARAKÖSE

ORGANİK ÜRETİM (Y.L)

Kayseri Piyasasında Satışa Sunulan Silo Yem, Çiğ Süt Ve Eritme Peynirlerin Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması

2022

ZAFER YILDIRIM

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L)

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları İle Anten Dizi Sentezi 

2022

AYŞE NUR DEMİR

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (Y.L)

1990-2019 Dönemi Türkiye – Almanya Dış Ticaret İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

2022

6

SEVDA BUDAK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (Y.L)

Endistüri 4.0‘In Küresel Ekonomiye Etkisi: Kayseri Örneği 

2022

SEVİM ADİGE

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L)

Yahyalı Bölgesine Ait Elma Türlerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle Otomatik Sınıflandırılması

2022

DUYGU GÜMÜŞCÜ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L)

Tungsten Disülfit İle Desteklenen Altın Nanoanten Dizilerinin Faz Değişim Analizleri

2022

HANDAN ARGUNHAN

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

 

Türkiye'de Katılım Bankacılığı Ve Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi Ve Karşılaştırılması

2022

10 

NESLİHAN TAMUCA

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek İle İşe Angaje Olma Arasındaki İlişki: Erciyes Üniversitesi Bir Alan Çalışması

2022

11 

NUR HİVDA YILDIZ

İŞLETME (Y.L)

Soğuk Zincir Lojistik Ağı İçin Matematiksel Model Önerisi

2022

12 

BÜŞRA TURHAN

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hasta Düşmelerinin Sıklığının Kök Neden Analizi İle İncelenmesi: Kayseri Şehir Hastanesi Örneği

2022

13 

BARIŞ YÜKSEL

İŞLETME (Y.L)

OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının Makroekonomik Performanslarına Etkisi

2022

14 

CAVİDAN TUĞÇE KELEŞ

İŞLETME (Y.L)

Türkiye'nin Cari Açık Sorununun Dış Ticaret Mevzuatlarıyla İlişkisi: Kayseri İli Bazında Bir Uygulama

2022

15

MERVE ÇARKIT

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Çalışanlarının Hastanelerde Bilişim Teknolojilerine Hazırbulunuşluk Düzeyleri Ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Performansına Etkisi: Bayburt Devlet Hastanesi Örneği

2022

16 

HÜLYA IŞIK

ORGANİK ÜRETİM (Y.L)

Dinlendirilmiş UHT Sütün Köy Tipi Salamura Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması


 
2022

 

17 

BUKET ÇOLAK GÜVENÇ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L)

Kurtosis Maliyet Fonksiyonu Tabanlı Kompleks Değerli İşbirlikçi Adaptif Filtreleme

2021

18 

ELEM EROĞLU

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliklerinin İş Performanslarına Etkisi

2021

 

19

PINAR MORTAŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Turizmi Amacıyla Gelenlerin Memnuniyet Düzeyleri: Kayseri İli Örneği
2021

20 

MEMİŞ KARACA
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Personelinin Performans Değerlendirmesine Yönelik Model Önerisi
2021

21 

DİLARA DEMİR
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Y.L)

İşe Alım Sürecinde Kullanılan Yapay Zeka Teknolojilerinin Ve Yöneticilerin Bu Konudaki Algılarının Tespiti: Türkiye’de Bir Uygulama
2021

22 

AYŞE TUĞBA YILDIZ
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık İşletmelerinde Etik Liderliğin Dile Getirme Davranışları Aracılığıyla İş Performansına Etkisi: Örgütsel Aidiyetin Aracı Rolü
2021

23 

ŞEYMA BAYIR
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kayseri’de Bulunan Özel Hastanelerde Bir Araştırma
2021

24 

SERDAR DOĞRU
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Y.L)

Zina Hattinde Hanefi Mezhebi Kurucu İmamlarını İçtihat Farklılıkları.
2021

25

SELDA KAÇİK
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Y.L)

Esnek Çalışma Uygulamalarının Çalışanların İş Yaşam Dengesi, İş Tatmini Ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi
2021

26 

BETÜL COŞKUN
MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ (Y.L)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği
2021

27 

ALİ OSMAN ASLAN
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Duygusal Zekâ Ve Stres Yönetimi Arasındaki İlişki: Kayseri Kamu Ve Özel Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
2021

28 

ABDULLAH AYDOĞDU
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Diyabet Hastalarının Güçlendirilmesi İle Özyeterlilikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
2021

29 

SAKİNE ŞAKAR
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hastanelerde Örgüt İkliminin Çalışan Güvenliği İle Arasındaki İlişkisi
2021

30 

PINAR TUĞBA DEĞİRMENCİOĞLU
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Harcamalarının Finansmanında Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Rolü: Üniversite Çalışanlarının Üzerine Bir Uygulama 
2021

31 

İBRAHİM TOPAKTAŞ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Kurumlarında Finansal Okuryazarlık Tutumları: Kayseri İli Örnegi

 

2021

33 

ÜMRAN BULUT

 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

 

Bankalarda Risk Yönetimi Ve Türev Ürünlerin Kullanımı Üzerine Bir Uygulama

 

2021

34 

SUNA ATILGAN

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Hastanelerde Hasta Mahremiyetine Yönelik Hasta Veri Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla

2020

35 

İREM BİNİCİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (Y.L)

Türkiye’de Serbest Bölgelere Uygulanan Teşvikler Ve Teşviklerin Değerlendirilmesi: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

2020

36 

EMRE ARSLAN

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Menkul Kıymet Portföy Yatırımlarında Davranışsal Finans Yönteminin Kullanılması: Kayseri İli Örneği

2020

37 

BUKET KAYA

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Kayseri Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Düzeyinin Duygusal Emek Üzerine Etkisinin

2020

38 

ZÜHAL KINIŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Çalışanlarının Finansal İyi Hal Durumlarının İş Performansına Etkisinin İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

2020

39 

TÜLİN FİLİK

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Tıbbi Sekreterlerde Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin Elektronik Sağlık Kayıtlarının Güvenlik Ve Mahremiyet Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi.

2020

40 

ALİ YILDIRIM

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Döviz Kurundaki Dalgalanmalar İle Türkiye’deki Üretimin İncelenmesi: BİST İmalat Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama

2020

41 

FATİH DENİZLİ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Medikal Sağlık Turizmi Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

2020

42 

BİLAL İNCEDAĞ

SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L)

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Yönetim Algısı ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği.

2020

44 

EMRE GÜNEŞ

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kayseri ve Sivas İli Örneği

2019

45 

SEÇKİN AKGÜL 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

“Muhasebe Dersi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin Adli Muhasebe Kavramına İlişkin Farkındalığı: Kayseri İli Örneği”

2019

46 

ÜMİT NUSRET SALMAN

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Sağlık Kurumlarında Stokların Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi: Özel Hastane İşletmesi Örneği

2019

47 

HASAN MURAT AKDENİZ

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

“Şeker Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulamalarının Karşılaştırılması: Kayseri ve Afyon Örneği”

2019

48 

ESRA DURAK

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Bir Manipülasyon Aracı Olarak Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama

2019

49 

LEYLA ÜNEN 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Adli Muhasebecilik Mesleği ve Farkındalığı: Kayseri’de Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

2019

50 

GAMZE GÜL

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (Y.L)

Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkileri: 2003-2017 Türkiye Örneği

2019

51 

NADİDE ŞAHİN

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (Y.L)

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”

2019

52 

CEYHAN ÖZER

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

"Adli Muhasebecilik Mesleği ve Kayseri'deki Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Algısı Üzerine Bir Araştırma"

2019

53 

SEMİH ERDOĞAN

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

“Futbol Kulüplerinin Transfer Açıklamalarının Hissi Senedi Getirisine Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”

2019